Riksbanken sålde skrot för 35 miljoner 

Btcswe News har gått igenom Riksbankens budget för 2023 och en intäktspost fångade vårt intresse. Det framgår att Riksbanken budgeterade att sälja skrot för 35 miljoner kronor under 2022. Budgeten för 2023 tar upp samma summa. Som kommentar till budgetposten framgår det att det handlar om “försäljning av mynt som återlämnats till Riksbanken”.

På sin hemsida skriver Riksbanken att utgångna mynt saknar värde som pengar men kan ha skrotvärde. Det framgår också att vissa mynt kan ha samlarvärde och då hänvisar Riksbanken till numismatiker eller auktionshus. För att ett mynt ska ha samlarvärde fordras att det är välbevarat eller sällsynt. Vissa felpräglade mynt kan också ha ett samlarvärde. Riksbanken löser inte in gamla mynt men tar uppenbarligen emot dem om skrotvärdet är tillräckligt högt, som framgår av deras budget.

Vi kontaktade Riksbanken för att få mer information om skrotförsäljningen i budgeten. Vi ville veta om det rörde sig om guld-, silver, koppar eller nickel. Före 1968 innehöll mynten ädelmetaller såsom guld och silver. Under 1900-talets första hälft var alla mynt uppbackade av ett faktiskt metallvärde som motsvarade värdet som var präglat på myntet. Mynt präglade efter 1968 består av en koppar-nickellegering som är tämligen värdelös i jämförelse med guld och silver. Silverskrot kostar cirka 8000 kronor per kilo medan rent kopparskrot är värt 60 kronor kilot. Som kopparnickel är skrotvärdet på mynt cirka 35 kronor kilot. Skrotpriset på rent guld är drygt 450 000 kronor per kilo.

 

Läs också: Gamla mynt och dess historia 

 

1000 ton blandade mynt – eller 4300 kilo silvermynt?

Dessvärre ville Riksbanken inte besvara vår fråga med hänvisning till sekretesslagen. Det går alltså inte att få reda på om Riksbanken skrotat drygt 4300 kilo silvermynt eller 1000 ton blandade mynt. Enligt kommentaren till budgeten handlar det om mynt och alltså inte om guldtackor från guldreserven. 

När det stora myntutbytet skedde år 2016 räknade en extern konsult på mynttransporternas miljöpåverkan och i den rapporten framgår att de största lastbilarna kan frakta 12 ton mynt vardera. Det rör sig alltså om nära 100 fullastade lastbilstransporter med mynt som Riksbanken skrotat om det handlar om de mindre värdefulla mynten. Mindre turbilar eller så kallade värdetransporter kan frakta 300 kilo mynt vardera.

Ovanstående ekvation går inte ihop ekonomiskt och vi vände oss därför till Riksbanken för att få svar hur de kan tjäna 35 miljoner kronor på skrotmynt.

 

De ville dock inte ge svar med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap. 8 § 2 paragraf.

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen.

 

Svaret från Riksbanken:

Du har per e-post begärt att Sveriges riksbank skall lämna ut handlingar kopplade till den skrotförsäljning Riksbanken gjort de senaste tre åren som finns i budget. Du önskar även veta vilka volymer som har skrotats och ifall det bara avser mynt, ifall det skrotade är ej giltiga mynt samt vilken metall det rör sig om.

Enligt OSL 18 kap. 8 § 2 p. gäller sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser till exempel förvaring av pengar.

De handlingar samt den information du eftersöker är sekretessbelagda enligt ovan nämnda lagrum vilket innebär att du ej kan erhålla dessa.

 

Vi formulerade därefter om vår fråga men fick samma svar igen. Btcswe News hade tyckte det varit intressant att veta vad Riksbanken skrotat för mynt.

 

 

 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar–mynt/sedel–och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

https://www.myntkollen.se

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400#K18

https://www.riksbank.se/sv/betalningar–kontanter/sedlar–mynt/mynt/ogiltiga-mynt/