Enligt Svensk lag (2009: 62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi fråga dig om du är en politiskt utsatt person, en så kallad PEP. En PEP är en person som innehar, eller inom de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i förvaltningen av en internationell organisation. Även familjemedlemmar och nära medarbetare till politiskt utsatta personer omfattas av lagen.

Om något av detta gäller dig, vänligen avbryt transaktionen och kontakta support.

Med uttrycket ”viktig allmän funktion” menas:

 1. Stats- eller regeringschefer, ministrar i regeringen och vice eller biträdande ministrar.
 2. Parlamentsledamöter (inkluderar svenska riksdagsledamöter).
 3. Domare i Högsta domstolen, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
 4. Högre tjänstemän av revisionsmyndigheter och medlemmar av centralbankens styrande organ.
 5. Ambassadörer, beskicktningschefer och ledande befattningshavare i försvarsmakten.
 6. Personer som ingår i statsägda företags administrativa, styrande eller övervakande organ.

Även anhöriga till sådana personer omfattas:

 1. Maka / make / registrerad partner.
 2. Sambo.
 3. Barn och deras makar, registrerade partners eller sambos.
 4. Föräldrar.

Även kända medarbetare till en person i en politiskt känslig ställning omfattas:

 1. Person som, enligt vad som är känt eller om det finns anledning att tro, i likhet med en politiskt utsatt person är en välgörande ägare av en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära relationer med en politiskt utsatt person.
 2. Person som är den enda förmånstagaren av en juridisk person eller juridisk konstruktion som, vilket är känt, eller har anledning att tro, faktiskt har upprättats till förmån för en person som är en politiskt utsatt person.

Har du några frågor?

Du är välkommen att kontakta oss på supporten, info@btcswe.com