Kommun vill köpa kryptovaluta

Första steget mot en mer tillåtande inställning till kryptovalutor i Sveriges offentliga sektor kan ha tagits av Staffanstorp kommun. Inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november finns ett ärende om att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka om kommunens finanspolicy tillåter investeringar i kryptovalutor. Om policyn visar sig inte tillåta det är förslaget att policyn skall revideras för att kunna inkludera kryptovalutor. 

Detta är än så länge endast ett förslag och inte ett beslut. Det skall återrapporteras till Staffanstorps kommunstyrelse senast den 30 april 2022.

I beslutsförslaget står bland annat att läsa: Staffanstorps kommun strävar efter att upprätthålla en ändamålsenlig finanspolicy som tillvaratar de möjligheter till sunt risktagande som står till buds för att på ett effektivt sätt nå de finansiella målen. Det kan finnas skäl att se över den nuvarande finanspolicyn. Till de nya instrument som på senare år utvecklats på marknaden hör blockkedjeteknik genom så kallade kryptovalutor. Det är oklart om nuvarande policy tillåter investeringar i så kallade kryptovalutor, trots att det redan idag går att investera i instrument blockkedjeteknik genom existerade fonder och certifikat börser.

Den kommunala processen har just startat. Skulle det visa sig att nuvarande ekonomiska policyn tillåter investering i kryptovalutor torde det innebära klartecken att handla i enlighet med policyn. Skulle utredningen visa att det inte är förenligt med policyn blir det ett ärende för politisk behandling. Troligen skall det gå hela vägen till kommunfullmäktige då det kan anses som en kontroversiell fråga eller en fråga av stor beskaffenhet för kommunen.

Uppdaterat: 16 november, Kommunstyrelsen ordförande Christian Sonesson (m) säger till Sveriges Radio att det handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg och att inflationen gör att en investering i kryptovaluta inte torde vara mer osäker än räntepapper. Han säger vidare att det skulle handla om certifikat utgivna av seriösa aktörer och att expertis skulle inkluderas i processen.

Normalt är belsutsgången i kommuner att ett ärende väcks och en tjänsteskrivelse med förslaget är upprättas. Detta ärende skall nu utredas av kommundirektören och tidsplanen för det är drygt fem månader. Därefter får kommunstyrelsen den utredning som kommundirektören gjort och den behandlas av politikerna i kommunstyrelsen innan den skickas till kommunfullmäktige. Sist hamnar ärendet i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut, kommunens högst beslutande organ. 

 

https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/kallelser-handlingar-och-protokoll/#2fdb323dd6eb149-ba8d47ce7b77404070-ca9d963a55973748716-2ab3d1c056b93758482 , ärende 21