Kommun skall utreda Bitcoin-köp

Btcswe har tidigare rapporterat hur vår medarbetare Björn Tisjö, som sitter i Alvesta kommunfullmäktige, lämnat in en motion där han föreslår att kommunen skall köpa bitcoin till sina strategiska och långsiktiga reserver. Igår skedde det första sammanträdet sedan motionen lämnades in och fullmäktige beslöt att motionen fick ställas.

Nu blir arbetsordningen den att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader för att därefter landa på kommunfullmäktiges bord igen för slutgiltigt avgörande.

 

Relaterad artikel:  Intervju: Avhoppade moderaten föreslår att kommunen ska köpa Bitcoin 

 

Förväntad hantering 

Normalt sett skall en motion beredas så till vida att det kontrolleras om förslaget har lagstöd och om det ligger inom kommunens kompetensområde. I vissa fall tillsätts externa utredare och sakupplysningar inhämtas från andra. Vanligen finns tjänstemän inom kommunens organisation som kan presentera fakta och ge en opolitisk kommentar på innehållet i en motion.

När tjänstemannaberedningen är klar skall kommunstyrelsens politiker yttra sig i ärendet. Ibland skickas en motion till kommunens berörda facknämnd om sådan finns för inhämtande av kompletterande information innan den slutligen landar i kommunfullmäktige. Det är i detta steg politiken kan välja att hantera en motion utifrån sitt partis övertygelse.

 

Blandade reaktioner på fullmäktigemötet

Kommunfullmäktiges ordförande skrattade till och harklade sig när han läste upp motionens rubrik “Bitcoin som en försäkring” men han sa också att det var intressant läsning. Motionen i sin helhet är på sju sidor och ger bland annat en överblick om pengars historiska roll, hur inflationen ökar och att bitcoins utbredning och användningsområden ökar. Förslaget i motionen är att kommunen för 1% av det årliga budgetöverskottet skall köpa bitcoin med en tolftedel varje månad. 

– Flera politiker kom fram och ställde frågor om bitcoin till mig under pausen och efter mötet och någon enstaka sa att han och tyckte motionen gav en tydlig och bra förklaring på ett komplext ämne, säger Björn Tisjö som skrivit motionen.

 

Motionen i sin helhet: Motion ang Bitcoin som en försäkring

Fick inte föredra motionen på mötet

När fullmäktige hade att besluta om motionen skulle få ställas begärde Björn Tisjö ordet för att tala till politikerna om bitcoin men ordförande sa att det inte är tillåtet. Ordförande uppmanade Tisjö att återkomma när motionens utredning är klar. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges dock mycket tydligt att:

“Vid det sammanträde då motionen anmäls har den ledamot som lämnat in motionen möjlighet att föredra motionen och eventuellt yttra sig över innehållet.”

Något som alltså inte efterlevdes.

– Ja det var synd såklart jag hade förberett en “elevator pitch” och sett fram emot en för-debatt. När motionen väl kommer tillbaka till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut i höst så sitter jag inte kvar i fullmäktige och kan debattera motionen. Jag har gått ur partiet och skall lämna alla politiska uppdrag, säger Björn Tisjö, som även skrivit Bitcoinhandboken.