Executive order 6102 om konfiskering av guld

Guldet var länge en fri marknad men efter den 6 april 1933 när Franklin D. Roosewelt utfärdade order 6102 om konfiskering av guld i följderna av den stora depressionen. Order 6102 gjorde det olagligt att äga guld och guldmarknaden har sedan dess varit utsatt för kurspåverkande åtgärder och statlig kontroll. 

 

Tillfälliga krigslagar användes 

En månad tidigare hade Roosevelt använt en stadga från 1917 inom krigslagarna som inte hade upphävts. Denna gjorde det möjligt för presidenten att utfärda kungörelse 2039, som gjorde det straffbart för privatpersoner att äga guld och silver. Böter på upp till 10 000 USD eller fängelse upp till 10 år kunde utdömas. Lagen skrevs om från att ha hetat Trading with the enemy act till att kallas Emergency Bank Act, 1933.

 

Hamstring av guld

De svåra tiderna hade medfört att människor sparade guld och enligt myndigheterna förvärrade det depressionen eftersom USA vid tillfället använde guld som det underliggande värdet till sin valuta.

Den främsta orsaken till att order 6102 kom till var för att ta bort begränsningen som hindrade Federal Reserve från att öka penningmängden under depressionen. 

Federal Reserve Act från 1913 krävde att fyrtio procent av sedlarna skulle backas upp av fysiskt guld hos Federal Reserve. I slutet av 1920-talet hade Federal Reserve nästan nått gränsen för tillåten kredit i form av sedlar, som kunde backas upp av guld och behövde därför fylla på sina guldreserver.

 

Executive order 6102

Lagen krävde att alla amerikanska medborgare senast den 1 maj 1933 skulle ge sitt guld och guldmynt till Federal Reserve. Växelkursen som användes var 20,67 USD per troy uns. Endast en mycket begränsad mängd var tillåtet att behålla själv. Undantaget var bland annat guld för industriellt ändamål eller mycket ovanliga samlarmynt.

Kort efter att guldet lösts in för 20,67 US-dollar kom Gold Reserve Act som höjde värdet på guld till 35 USD per troy uns istället. På så vis kunde Federal reserve balansera sin skuld och finansierade det som kallades Exchange Stabilization Fund.

Bestämmelserna som föreskrivs i den verkställande ordern ändrades genom Executive Order 6111 den 20 april 1933, som båda slutligen upphävdes och ersattes av Executive Orders 6260 och 6261 den 28 respektive 29 augusti 1933.

 

Bretton Woods-överenskommelsen

De första 38 åren efter förbudet påbörjades försöken med guldstandard och Bretton Woods-systemet med fasta växelkurser, guldmyntfoten och sedermera FIAT-experimentet från 1971.

Från 1974 är det återigen lagligt att äga investeringsguld som privatperson men priset styrs av centralbankerna och derivatmarknaden med handel av pappersguld. Det beräknas att det går 6 enheter pappersguld på varje enhet fysiskt guld.