AML & KYC Policy VID KÖP AV BITCOIN

Penningtvätt

SFS 2009:62 infördes i Sverige den 15 mars 2009 i syfte att förhindra att banker och andra finansiella bolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

För att säkerställa att våra kunder inte använder våra tjänster för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering kontrollerar vi alla kunders identiteter samt granskar alla de transaktioner där det kan finnas anledning att misstänka att transaktionen utgör penningtvätt. Lagen innebär att du som kund måste identifiera dig vid kontoregistrering (före användningen av btcswe tjänster).

Hos Btcswe identifierar sig kunden på något av följande sätt: BankID eller fotokopia av legitimation.

Enligt penningtvättslagen måste vi även förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om var dina pengar kommer ifrån samt syftet med dina transaktioner och affärer. Om du är företagskund behöver vi också känna till företagets verksamhet, omsättning och ägarförhållanden. Kunden lämnar efterfrågad information genom att fylla i ett frågeformulär på btcswe hemsida.

Penningtvättslagen kräver även att all kundinformation är uppdaterad och aktuell. Btcswe är därför skyldig att fortlöpande inhämta kundkännedom. Som en del av den fortlöpande uppföljningen av Btcswe kundförbindelser, och/eller vid behov, kan Btcswe därför behöva efterfråga sina kunder om ytterligare information.

Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta utomlands (politically exposed persons). Då behöver vi t.ex. känna till om du har en politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är en nära familjemedlem till en sådan person.

All kundinformation behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag.

Terrorismfinansiering

För att bolag med verksamhet som lyder under penningtvättslagen inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på olika sanktionslistor. Bolagen är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Bolagen ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.

PEP – Politically exposed person

Enligt Svensk lag (2009: 62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi fråga dig om du är en politiskt utsatt person, en så kallad PEP. En PEP är en person som innehar, eller inom de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i förvaltningen av en internationell organisation. Även familjemedlemmar och nära medarbetare till politiskt utsatta personer omfattas av lagen.

Om något av detta gäller dig, vänligen avbryt transaktionen och kontakta support.

Med uttrycket “viktig allmän funktion” menas:

 1. Stats- eller regeringschefer, ministrar i regeringen och vice eller biträdande ministrar.
 2. Parlamentsledamöter (inkluderar svenska riksdagsledamöter).
 3. Domare i Högsta domstolen, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
 4. Högre tjänstemän av revisionsmyndigheter och medlemmar av centralbankens styrande organ.
 5. Ambassadörer, beskicktningschefer och ledande befattningshavare i försvarsmakten.
 6. Personer som ingår i statsägda företags administrativa, styrande eller övervakande organ.

Även anhöriga till sådana personer omfattas:

 1. Maka / make / registrerad partner.
 2. Sambo.
 3. Barn och deras makar, registrerade partners eller sambos.
 4. Föräldrar.

Även kända medarbetare till en person i en politiskt känslig ställning omfattas:

 1. Person som, enligt vad som är känt eller om det finns anledning att tro, i likhet med en politiskt utsatt person är en välgörande ägare av en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära relationer med en politiskt utsatt person.
 2. Person som är den enda förmånstagaren av en juridisk person eller juridisk konstruktion som, vilket är känt, eller har anledning att tro, faktiskt har upprättats till förmån för en person som är en politiskt utsatt person.

Har du några frågor?

Du är välkommen att kontakta oss på supporten, info@btcswe.com