3 Anledningar till att Bitcoin nått nya rekordnoteringar

Bitcoin pa dollar sedlar

Priset för en Bitcoin har under slutet av 2020 och inledningen utav 2021 nått nya höjder och den magiska 40.000 USD gränsen har sprängts. Prisutvecklingen har varit något utöver det vanliga, och det finns många frågor kring vad som drivit den positiva trenden. Visserligen har en nedgång skett sedan rekordnoteringen på 41 962 USD men värdet på Bitcoin är i skrivande stund fortfarande högre än vid årets inledning.

Självklart har olika individer och nyhetssidor olika svar på frågeställningen, ”vad driver Bitcoins prisrusning?” och att fastställa en enskild anledning är inte helt lätt. Istället riktar vi blickarna i denna artikel mot tre faktorer som i kombination med varandra kan tillskrivas en stark förklaringsgrad.

  • Institutioner har fått upp ögonen för Bitcoin
  • Penningpolitiska samt finanspolitiska åtgärder kopplade till Covid-19
  • Förbättrat anseende bland allmänheten

Dessa tre faktorer kan inte fullständigt förklara varför Bitcoin bröt igenom 40 000 USD gränsen, men genom att förstå dem kan du skapa en bra grund för vidare efterforskning. Läs vidare för att skapa dig en djupare förståelse till varför institutionellt kapital, penning- och finanspolitik samt ett stärkt rykte fått Bitcoins värde att öka drastiskt. Låt oss börja med att förklara bakgrunden och Bitcoins anseende.

Bitcoin har fått bättre anseende

Så sent som år 2009 lanserade Satoshi Nakamoto Bitcoin i avsikt tillhandahålla en betalningslösning som inte krävde kontrollen av en tredjepart. Fram tills detta historiska ögonblick kunde världens medborgare inte handla med varandra utan att transaktionen involverade en valuta, tillgång eller löfte utställd av en nationalstat, företag eller annan institution.

Idén med kryptovalutor i allmänhet, Bitcoin i synnerhet, var att ge gemeneman ett medel som kunde användas för att transferera värde. För att säkerställa valutans värde sattes en slutlig gräns för hur många Bitcoins som kommer att kunna skapas. Detta är något vi kommer att återvända till senare i texten då vi ser hur finanspolitiken som förts i samband med Covid-19 epidemin drivit värdeutvecklingen på Bitcoin.

Bitcoin tillskrevs ett dåligt rykte

En annan egenskap som var unik med Bitcoin var att transaktioner i princip var omöjlig att spåra. Det medförde att kriminella och skumraska individer fick upp ögonen för valutan, och transaktioner mellan olika parter tog sig form. Detta faktum har följt med Bitcoin under hela dess historia, fram tills idag. Således drogs en mörk skugga över valutan som inneburit att många inte har varit säker på kryptovalutans vara eller icke vara. När FBI genomförde en razzia mot den illegala handelsplattformen Silk Road sjönk ryktet ytterligare, då majoriteten av transaktionerna som utförts via plattformen genomfördes med Bitcoin.

Idag är Bitcoin mer reglerad och seriösa aktörer har KYT system installerade för att skydda både sina kunder likväl som valutan själv.

Bilden av kryprovalutor förändras

I takt med att tiden har gått och allt fler fått upp ögonen för Bitcoin och dess potential som värdebevarare, har andelen laglydiga användare ökat. Det i kombination med att allt fler privata företag med gott rykte har börjat acceptera, eller offentliggjort planer för att introducera, Bitcoin som betalningsalternativ har bidragit till att rentvå framtidens valutas rykte.

Det faktum att stora aktörer som JP Morgan samt PayPal har uttalat sig positivt kring kryptovalutan är en starkt bidragande positiv faktor i prisutvecklingen. Dessutom har intresset från dem medfört att allmänhetens förtroende har ökat, vilket har bidragit att priset för en Bitcoin nått nya höjder.

Att de två stora aktörerna ovan uttalat sig positivt kan anses vara gott nog. Men andra har inte nöjt sig med att prata om Bitcoin, utan placerat delar av sitt kapital i tillgångsslaget.

Institutioner har fått upp ögonen för Crypto – Microstrategy placerar i Bitcoin

Fram tills den prisökning som verkligen fick vind i seglen under de sista månaderna 2020, har det inte funnits några högt ansedda innehavare av Bitcoin. Men i och med att Michael Saylor, VD och grundare av MicroStrategy offentliggjorde företagets planer för att placera i Bitcoin ändrades landskapet.

Så här säger han själv om valet av Bitcoin:

”Bitcoin är en cyberbank, styrd av omutbar mjukvara, som tillhandahåller ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sparkonto för flera miljarder människor som inte har möjligheten eller en önskan om att driva sin egen hedgefond”

Företag och institutioner bidrar med stabilitet och ökat förtroende

Utöver MicroStrategy så har även stora hedgefonder börjat investera det kapital de förvaltar åt sina kunder i Bitcoin. Således har starka köpare med ett gott rykte gjort entré på marknaden. Dess intåg har bidragit till att driva upp priset på två olika sätt.

  • Ökat förtroende för valutan driver intresset från allmänheten
  • De bidrar med stort inflöde av kapital vilket påverkar priset positivt

Att stora företag och hedgefonder köper på sig Bitcoin medför att intresset från media ökar. Således blir allt fler individer medvetna och utbildade om Bitcoins existens vilket har bidragit till att Bitcoin nått rekordnivåer.

Den andra aspekten som tillkommit till följd av dessa aktörers offentliggörande och genomförande är att efterfrågan ökat. Enligt nationalekonomisk teori kommer en ökad efterfrågan på en vara eller tjänst medföra att priset stiger. Det är först på nya, högre prisnivåer som jämnvikt mellan utbud och efterfrågan möts.

Och på tal om utbud, är det något som leder oss in på den sista punkten till varför Bitcoin har sett en explosionsartad prisutveckling och satt nya rekord. Det slutliga utbudet av Bitcoin är nämligen begränsat, vilket medför skydd mot inflation.

Bitcoin påverkas av finans-och penningpolitik

I takt med att Coronaepidemin har dragit fram över världen, har centralbankernas ökning utav penningmängden haft inverkan på Bitcoins pris. Det beror på Bitcoin är ett perfekt skydd emot inflation.

Inflation innebär att köpkraften i en valuta urholkas, vilket gör att priset på varor och tjänster blir högre. I vissa fall hamnar valutor i så kallad hyperinflation där valutans värde urholkas så fort att den blir direkt oanvändbar.

Till följd av att världens centralbanker har varit oerhört aggressiva i sina stimulanser och ökat penningmängden, har även inflationsförväntningarna ökat. Detta faktum är ett av de absolut mest centrala i Bitcons prisökning. Den gräns för hur många enheter av kryptovalutan som kan skapas förhindrar inflation inom tillgången. Inflationsskyddet är en av de faktorer som gör att kryptovalutor i allmänhet och Bitcoin i synnerhet, har en värdefull funktion som värdebevarare på lång sikt. Således har centralbankernas agerande påverkat priset på Bitcoin positivt.

Summering av Bitcoins prisökning

Den prisökning som skett i Bitcoin kan tillskrivas flera olika faktorer. Tre av de främsta är som följer:

  • Bitcoin har fått ett bättre anseende
  • Institutioner har placerat tillgångar i valutan
  • Inflationsförväntningarna världen över har stigit

Att Bitcoin fått ett bättre rykte är delvis en konsekvens av att större aktörer har börjat investera i valutan. Samtidigt har större aktörer börjat investera i valutan till följd av det förbättrade ryktet. Detta bör således bidra till en snöbollseffekt där fler institutioner väljer att investera i Bitcoin när de ser sina branschkollegor ta steget.

En av de främsta makroekonomiska förklaringarna till den positiva trenden som Bitcoin upplevt är inflationsförväntningarna. Till följd av att centralbanker runt om i världen har ökat penningmängden, har investerare vänt sig till Bitcoin som ett alternativ till guld för att skydda sina tillgångar från att urholkas. Således har efterfrågan stigit vilket bidragit till en stigande prisnivå.